Statut TR Warszawa

> Pobierz "Statut TR Warszawa" (PDF, 1,9 MB)

Założony w 1949 roku Teatr Rozmaitości jest sceną na stałe wpisaną w pejzaż stołecznych instytucji kultury. W końcu lat 90. pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce, wprowadzając nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Pełnił istotną rolę kulturotwórczą, poruszając wcześniej nieobecną na scenach, ważną społecznie tematykę, włączając do programowania inne dziedziny sztuki, prowadząc działania poza swoją główną siedzibą, zapraszając do współpracy młodych artystów i nawiązując w nowatorski sposób dialog z widzem. Zbudował międzynarodowy prestiż i zapewnił sobie trwałą obecność na najważniejszych festiwalach i scenach teatralnych świata. Od 2003 roku teatr pod nową nazwą TR Warszawa kontynuuje zapoczątkowaną w latach 90. linię artystyczną, której istotą są twórcze poszukiwania nowych form teatralnych, wspieranie młodych artystów i współpraca międzynarodowa.

TR Warszawa to zespołowy teatr, który, poszerzając przestrzenie dialogu społecznego pracuje dla przyszłości sztuki. Pobudza refleksję nad istotnymi zjawiskami współczesności i intuicyjnie diagnozowanej przyszłości oraz dostarcza narzędzi do ich rozumienia i oceny. Buduje wokół swoich działań i programu zaangażowaną wspólnotę twórców i uczestników kultury, a relacje wewnątrz swojej organizacji i z odbiorcami opiera na zasadach równości i podmiotowości.

TR Warszawa to teatr laboratoryjny, poszukujący nowych form ekspresji artystycznej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy aktorskiej, reżyserskiej i dramaturgicznej. Stwarza warunki dla działań twórcom z różnych dziedzin sztuki, wspiera rozwój młodych generacji artystów.

TR Warszawa jest miejscem kulturotwórczym, włączającym nowe kręgi uczestników kultury, budującym z nimi trwałe relacje, w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki. To nowoczesna, łatwo dostępna, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich instytucja artystyczna.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Teatr Rozmaitości, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.

2. Teatr używa nazwy: TR Warszawa.

§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);

5) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438);

6) niniejszego statutu.

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


2. Siedzibą Teatru jest m.st. Warszawa.

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 6. Zakres działalności Teatru obejmuje:

1) produkcję, koprodukcję i eksploatację przedstawień teatralnych i plenerowych oraz innych aktywności kulturalnych jak film, sztuki wizualne i performatywne, muzyka, wydarzenia interdyscyplinarne;

2) prowadzenie działań programowych w obszarze edukacji kulturalnej, likwidowanie barier dostępu do sztuki dla różnych grup społecznych, zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Warszawy i Polski;

3) inicjowanie i popieranie nowatorskich projektów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań teatralnych, performatywnych oraz projektów interdyscyplinarnych;

4) prezentowanie wydarzeń gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury oraz własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju, udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach kulturalnych, organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;

5) prowadzenie artystycznej działalności eksperymentalnej, laboratoryjnej i warsztatowej, propagowanie nowych form wypowiedzi artystycznej;

6) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz prowadzenie interdyscyplinarnych projektów opartych na archiwach TR;

7) tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców, współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;

8) współpracę z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi i placówkami oświatowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury oraz organizacjami społecznymi, o celach zbieżnych z rolą społeczną Teatru;

9) organizowanie warsztatów twórczych i szkoleń z obszaru technik teatralnych.

Rozdział 3
Organizacja

§ 7. 1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

§ 8. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9. 1. Dyrektor Teatru, zwany dalej „Dyrektorem”, zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.

3. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie i odwołanie zastępców dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 10. 1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.

2. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.

3. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.

4. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

5. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

§ 11. 1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m. st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

3. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

§ 13. 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;

4) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;

5) środki uzyskane z innych źródeł.

§ 14. 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) działalności impresaryjnej;

2) działalności wystawienniczej;

3) działalności wydawniczej;

4) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;

5) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w statucie Teatru mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.