Teatr i misja

TR Warszawa poprzez swoją ofertę programową włącza mieszkańców i gości Warszawy w życie kulturalne stolicy, wspólnie z innymi teatrami i instytucjami kultury kształtuje nowoczesną tożsamość obywatelską oraz buduje międzynarodową pozycję Warszawy jako ważnego ośrodka życia artystycznego. To teatr, który na stałe wpisał się w pejzaż stołecznych instytucji kultury. Zespół pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Tu w końcu lat 90. powstał nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce. Tu zdobywała doświadczenie grupa twórczyń i twórców, aktorów i aktorek, realizatorek i realizatorów, menedżerów i menedżerek, kształtujących dzisiaj polski teatr.

 

Dzięki ciągłości rozwoju i poszukiwań artystycznych TR Warszawa pełni istotną rolę kulturotwórczą. Generuje nowe talenty i idee teatralne. Zaprasza do współpracy artystów, kreujących nowe kierunki w teatrze. Porusza ważną społecznie tematykę, nieobecną wcześniej na scenach. Rozwija kompetencje publiczności i umiejętności zawodowe ludzi teatru.

TR Warszawa włącza nowe kręgi uczestników kultury, buduje z nimi trwałe relacje w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki. Nawiązuje w nowatorski sposób dialog z widzem, prowadząc działania zarówno na scenach TR Warszawa/Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio, jak i poza siedzibą - w innych instytucjach i organizacjach kultury, a także w przestrzeniach nieteatralnych.

TR Warszawa od 20 lat pracuje nad nowymi sposobami działania artystycznego i organizacji pracy, odpowiadającymi na potrzeby dynamicznie zmieniającej się sztuki teatru i środowiska odbiorców kultury.

TR WARSZAWA - TEATR OTWARTY

WARTOŚCI ZESPOŁU TR WARSZAWA:
zaufanie
odpowiedzialność
otwartość
odwaga
wolność
wspólnotowość

TR WARSZAWA W 2023 ROKU

Zwiększamy skalę i zasięg oddziaływania programu artystycznego przy zachowaniu tożsamości i profilu, wypracowanego przez zespół TR Warszawa w ciągu ostatnich dwóch dekad. Chcemy w sojuszu z innymi teatrami wzmacniać status zespołowego teatru artystycznego, rozwijać i upowszechniać w kraju i na świecie osiągnięcia polskiej szkoły teatru.   

Chcemy, aby zespół TR Warszawa generował zmiany w kulturze, kreował nowe prądy w sztuce, a przez to podnosił kompetencje społeczne i kulturowe widza. Kontynuujemy i rozwijamy współpracę z innymi teatrami, instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury, aby zwiększyć uczestnictwo w kulturze i wspólnie budować pozycję Warszawy jako jednej z europejskich metropolii, zróżnicowanej społecznie, kulturowo i narodowościowo. 

TR Warszawa w roku 2023 to samoucząca się, krytyczna wobec siebie, sprawnie i nowocześnie działająca instytucja, w której cały zespół – artystyczny i organizacyjny pracuje na wspólne cele. Odwołujemy się do tradycji naszego zespołu, wyciągamy wnioski z dotychczasowych doświadczeń i na tej podstawie budujemy przyszłość organizacji. Nie zależy nam na zachowaniu status quo. 

Instytucja jest prowadzona tak, aby wyzwalać kreatywność i zapewniać rozwój swoich pracowników i współpracowników oraz korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Strategiczne decyzje artystyczne nie są podejmowane jednoosobowo, ale kolektywnie. Twórcy chcą tu pracować, bowiem otrzymują czytelne i korzystne warunki współpracy (m.in. gwarantowane liczby powtórzeń spektakli po premierze, transparentne zasady ustalania budżetów i wynagrodzeń). Wszyscy uczestnicy procesu twórczego traktowani są podmiotowo. Jesteśmy otwarci na różne modele pracy artystycznej.  Priorytetem dla zespołu jest rozwój i współdziałanie w grupie, a nie jedynie dążenie do indywidualnego sukcesu. 

Zespół TR Warszawa jest gotowy do kolejnego etapu rozwoju teatru w nowym budynku na Placu Defilad. 

WIZJA

TR Warszawa – TEATR DLA PRZYSZŁOŚCI – teren rozwoju otwartej i świadomej wspólnoty.